share favorite links upload your photo create blog for free
learning about d-looks

Wall Blogs Photos Share Friends

  วิธีใช้โปรแกรมแสกนไวรัส NOD32 แบบเต็มๆ พร้อมลิ้งดาวน์โหลด

  http://www.thaigaming.com/software/43693.htm     ดาวน์โหลดกันเลย

   

  วิธีการใช้งานระบบสแกนตามคำขอ (On-Demand Scanner)


  ระบบสแกน (ตามคำขอ) ของ NOD32 ทำหน้าที่สแกนเป้าหมายที่ต้องการตามคำขอของผู้ใช้ ปุ่มด้านล่างของหน้าต่างระบบสแกนของ NOD32 ( ตามคำขอ) มีคุณสมบัติการใช้งานดังนี้

  - ปุ่ม Scan ( สแกน)
  ปุ่มนี้จะสแกนเป้าหมายทั้งหมดที่เลือกไว้ หากเลือกปุ่มนี้ระบบจะแทนที่หน้าต่าง เป้าหมายที่สแกน ด้วย บันทึกการสแกน(Scanning log) เพื่อแสดงผลการสแกน นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ปุ่ม “Stop” เพื่อหยุดการสแกน หากระบบพบไฟล์ที่ติดไวรัสหรือไฟล์ที่มีแนวโน้มว่าจะติดไวรัสในระหว่างการส แกน ระบบจะจัดเก็บข้อมูลไว้ในไฟล์บันทึกการทำงานโดยจะปรากฏเป็นสีแดง การกำจัดไวรัสในไฟล์ สามารถทำได้โดยใช้ตัวเลือก “Clean” โปรดอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกที่ด้านล่าง หรือคลิกขวาที่รายการบันทึกที่มีไฟล์ติดไวรัส จากนั้นเลือกคำสั่ง “Clean”

  - ปุ่ม Clean ( กำจัดไวรัส)
  ปุ่ม “Clean” จะเริ่มสแกนเป้าหมายทั้งหมดที่เลือกไว้พร้อมไปกับการกำจัดไวรัสในเป้าหมายเหล่า
  นั้น การหยุดการดำเนินการนี้ทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม “Stop” ขณะสแกนในกรณีที่ระบบพบไวรัส โปรแกรมจะทำงานตามที่ได้กำหนดไว้ในแท็บ “Actions”
  - ปุ่ม Quit ( ออก)
  ปุ่มนี้ใช้เพื่อออกจากระบบสแกนตามคำขอ ในกรณีที่มีการแก้ไขโปรไฟล์ในขณะประมวลผลโปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ จัดเก็บการแก้ไขที่ทำไว้
  - ปุ่ม Help ( วิธีใช้)
  การเลือกปุ่มนี้จะเป็นการใช้งานระบบช่วยเหลือแบบออนไลน์ หรือทำได้โดยกดปุ่ม F1

  ส่วนล่างซ้ายของหน้าต่างนี้ จะแสดงข้อมูลเวอร์ชันฐานข้อมูลที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง ( เช่น 1.560) ตามด้วยวันที่ที่ผู้พัฒนารีลีสระบบนี้ปรากฏอยู่ในวงเล็บ เช่น (20020621) โดยอยู่ในรูปแบบ YYYYMMDD ตามด้วยเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

  หน้าต่างระบบสแกนของ NOD32 ( ตามคำขอ) ประกอบด้วยแท็บ 5 แท็บ ดังต่อไปนี้

  - Scanning targets ( เป้าหมายที่สแกน)
  - Scanning Log ( บันทึกการสแกน)
  - Actions ( การดำเนินการ)
  - Setup ( การตั้งค่า)
  - Profiles ( โปรไฟล์)


  1. Scanning targets( เป้าหมายที่สแกน)
  แถบนี้จะแสดงตัวเลือกที่จะให้เลือกสแกนเป้าหมาย ซึ่งจะแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มคือ ส่วนบนสำหรับการเลือกไดร์ฟ และส่วนล่างสำหรับไฟล์และไดเร็กทอรี

  - Disks ( ดิสก์)
  ในการเลือกไดร์ฟเป้าหมาย ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนไดร์ฟ หากต้องการยกเลือกการเลือก ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนไดร์ฟที่เลือกไว้ หากต้องการเลือกไดร์ฟทั้งหมดในรายการ ให้คลิกที่ปุ่ม “Select all” แต่ถ้าต้อการยกเลิกไดร์ฟที่เลือกทั้งหมดจากรายการให้คลิกที่ปุ่ม “Deselect all”


  - Directories and files ( ไฟล์ และไดเร็กทอรี)
  หากต้องการเพิ่มหรือลบไฟล์ และไดเร็กทอรีจากรายการของการสแกนเป้าหมาย ให้คลิกที่ปุ่ม “Add” และ “Delete” ตามที่ต้องการ ก่อนที่จะทำการ ลบอ็อบเจ็กต์ ท่านต้องเลื่อนแถบสีมาที่อ็อบเจ็กต์นั้นก่อน การคลิกที่ปุ่ม “Add” จะเปิดหน้าต่างโต้ตอบใหม่ที่มีตัวเลือกดังต่อไปนี้ “OK”, “Cancel”, “Directory…” และ “File…” หากต้องการเลือกไฟล์ หรือไดเร็กทอรี ให้คลิกที่ปุ่มที่เกี่ยวข้อง


  2. Scanning Log ( บันทึกการสแกน)
  บันทึกการสแกนจะปรากฏขึ้นหลังจากระบบสแกนตามคำขอทำงาน ข้อมูลต่างๆ ในการสแกนแต่ละครั้งจะบรรจุอยู่ในบันทึกการสแกน

  บันทึกการสแกนแต่ละรายการ ประกอบด้วยข้อมูลเวอร์ชันที่ติดตั้งอยู่ในระบบสแกน ดังต่อไปนี้

  วันที่และเวลาในการสแกน
  รายชื่อของไฟล์ที่ติดไวรัส (แสดงเป็นตัวหนังสือสีแดง)
  ไฟล์ที่สแกนไม่ได้ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดบางอย่าง ( แสดงเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน)

  - สถานะการหยุดทำงาน
  - จำนวนไฟล์ที่สแกน
  - จำนวนไวรัสที่พบ
  - เวลาที่หยุดทำงาน
  - เวลาการสแกนรวม

  ในส่วนของหมายเหตุจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่อาจพบได้ในระหว่างการสแกน

  นอกจากไฟล์บันทึกการทำงานแล้ว ท่านยังสามารถใช้งานระบบการจัดการบันทึกการทำงาน และใช้ไฟล์บันทึกการทำงานของระบบสแกน NOD32 ได้ใน NOD32 Control Center โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการบันทึกอื่นๆ ที่จัดทำโดย NOD32 Control Center ได้ที่ “Logs”

  หากต้องการลบการบันทึก ให้คลิกขวาในหน้าต่างบันทึก แล้วเลือกลบบันทึก การคลิกขวาที่ไฟล์ ที่ติดไวรัสจะทำให้ระบบลบไฟล์ในเมนูป๊อบอัพในทันที ( ในกรณีที่สามารถกำจัดไวรัสได้)

  3. Actions ( การดำเนินการ)
  ในแท็บ Actions นี้ใช้สำหรับการตั้งค่าในกรณีที่โปรแกรมตรวจพบไวรัส ว่าจะให้โปรแกรมดำเนินการอย่างไร เช่น จะให้โปรแกรมทำการลบไฟล์ที่ติดไวรัสทิ้งเสีย หรือจะให้โปรแกรมแจ้งเตือนผู้ใช้ก่อนว่าได้ตรวจพบไวรัส

  สำหรับตัวเลือกด้านล่างนี้ คือหัวข้อว่าถ้าพบไวรัสในส่วนต่างๆ เหล่านี้ จะให้โปรแกรมดำเนินการอย่างไร

  Files ( ไฟล์)
  Boot sector ( บู๊ตเซ็กเตอร์)
  Operating memory ( หน่วยความจำ)  การดำเนินการที่กระทำได้ มีดังนี้

  clean ( กำจัดไวรัส)
  notify/offer action (defaut) ( แจ้งเตือน/เสนอการดำเนินการ ( ค่าเริ่มต้น))
  no action ( ไม่ดำเนินการใดๆ)
  rename ( เปลี่ยนชื่อ)
  delete ( ลบ)
  replace - (for boot sectors only) ( แทนที่ - ( สำหรับบู๊ตเซ็กเตอร์เท่านั้น))

  หากต้องการบันทึกสำเนาของไฟลที์ติดไวรัส ซึ่งมีการเข้ารหัสไว้ลงในโฟลเดอร์ “Quarantine” ให้ทำเครื่องหมายในช่อง “Quarantine”

  หากการดำเนินการที่เลือกต่างจากค่าเริ่มต้น ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏทางด้านล่างของหน้าต่าง หากต้องการกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น สำหรับทุกอ็อบเจ็กต์ ให้คลิกที่ปุ่ม “Default”

  ตัวอย่าง

  หากเลือกที่ปุ่มตัวเลือก “delete” และทำเครื่องหมายช่อง “Quarantine” ระบบจะเข้ารหัสไฟล์แล้วย้ายเข้าสู่โฟลเดอร์กักเก็บก่อนลบไฟล์ต้นฉบับ

  หากเลือกที่ “clean” แต่ไม่สามารถกำจัดได้ NOD32 จะดำเนินการตามที่เลือกไว้ทางด้านขวาของแท็บ( Uncleanable viruses) เป็นอันดับต่อไป

  4. Setup ( การตั้งค่า)
  ในแท็บ Setup นี้ใช้สำหรับตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

  - Objects to diagnose ( อ็อบเจ็กต์ที่จะวิเคราะห์)
  ชุดอ็อบเจ็กต์ที่จะวิเคราะห์ เป็นชุดย่อยของเป้าหมายที่สแกน อย่างเช่น หากท่านเลือกไดรฟ์ C: เป็นเป้าหมายที่จะทำการสแกน ระบบจะไม่สแกน ไฟล์บีบอัดหากไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง " Archives" ไว้ หากใช้โปรไฟล์ที่เป็นค่าเริ่มต้น ระบบจะสแกนไฟล์ ( Files), บู๊ตเซ็กเตอร์ ( Boot sectors) และหน่วยความจำ ( Operating memory) นอกจากนี้ยังสามารถเลือก Runtime packers, ไฟล์บีบอัด ( Archives) และไฟล์อีเมล์ได้ ( Email files)

  - Diagnostic methods( วิธีการสแกน)
  วิธีการสแกนเป็นคุณสมบัติหลักของระบบป้องกันไวรัส NOD32 ทั้งนี้แนะนำให้เลือกวิธีสแกนทั้งฐานข้อมูลไวรัส( Virus signatures) และกลไก Heuristics การปิดการใช้ งานตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจะลดความสามารถในการตรวจจับไวรัส
  ฐานข้อมูลไวรัส คือ ฐานข้อมูลซึ่งระบบอัพเดตแบบอัตโนมัติทำหน้าที่อัพเดตไฟล์
  กลไก Heuristics คือระบบตรวจจับไฟล์ที่ติดไวรัส โดยไม่เปรียบเทียบไฟล์ที่ตรวจจับได้กับ
  ฐานข้อมูลไวรัส


  - System ( ระบบ)
  กลุ่ม " System" ประกอบด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติ 3 คุณสมบัติ ดังนี้
  List all files( แสดงทุกไฟล์) - หากท่านทำเครื่องหมายที่ช่อง "List all files ์" จะมีผลต่อไฟล์ " Scanning Log" เพราะว่าไฟล์บันทึกการทำงานจะแสดง ไฟล์ทั้งหมดที่สแกนแล้ว รวมถึงไฟล์ที่ไม่ได้ติดไวรัส ท่านอาจไม่เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลดการเพิ่มของขนาดไฟล์บันทึกการทำงาน


  Sound alert (สัญญาณเสียง) - จะส่งเสียงแจ้งเตือนหากระบบตรวจพบไฟล์ที่ติดไวรัส
  Use MAPI interface (ใช้ MAPI interface) - การใช้ MAPI interface จะช่วยให้ท่านเข้าดูอีเมล์ของ MS Outlook? ได้
  - Heuristics sensitivity (การตรวจจับด้วยกลไก Heuristics)
  กลไก Heuristics เป็นเครื่องมือที่ดีเลิศในการตรวจจับไวรัสที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก โดยแนะนำให้ตั้งค่าพารามิเตอร์เป็น “Standard (มาตรฐาน)” ตัวเลือกที่ใช้ได้ คือ

  Safe (แบบปลอดภัย)
  Standard - default (Recommended) (มาตรฐาน - ค่าเริ่มต้น (แนะนำให้ใช้ค่านี้))
  Deep (แบบลึก)

  -Scanning Log ( บันทึกการสแกน)
  บันทึกการสแกน คือไฟล์ (ตามค่าเริ่มต้น คือ nod32.log) ที่ตั้งอยู่ในไดเร็กทอรีการติดตั้ง NOD32 ท่านสามารถระบุชื่อเฉพาะในแท็บ “Setup” นอกเสียจากว่าปิดการใช้งานบันทึกในแท็บ “Setup” ระบบจะจัดเก็บไฟล์นี้ไว้และสามารถนำมาใช้งานได้แม้ว่าจะออกจากโปรแกรม NOD32 แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถระบุขนาดใหญ่สุดของไฟล์ได้ที่นี่ โดยใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้
  Wrap Log จะช่วยให้การพิมพ์ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะจะคงความกว้างของ หน้าจอไฟล์ได้อย่างเหมาะสม
  Append ระบบจะเก็บไฟล์เดิมไว้แม้จะเพิ่มไฟล์ใหม่
  Overwrite ไฟล์ใหม่จะทับไฟล์เดิม
  ส่วนปุ่ม “Extensions” จะเป็นการใช้งานหน้าต่าง “Extensions editor” ส่วนปุ่ม “Advanced” จะเป็นการเปิดหน้าต่าง การตั้งค่าชั้นสูง

  5. Profile
  แท็บ “Profile” ใช้สำหรับสร้างหรือเลือกชุดพารามิเตอร์ที่ใช้ในการสแกน ชุดพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนดเองดังกล่าวเรียกว่าโปรไฟล์ ชุดพารามิเตอร์ สำหรับค่ากำหนดทั้งหมดในแท็บต่างๆ ของ NOD32 สามารถเก็บไว้ในโปรไฟล์ หากต้องการบันทึกพารามิเตอร์ที่แก้ไข ให้คลิกที่ปุ่ม “save”

  หน้าต่างโปรไฟล์จะแสดงตัวเลือกโปรไฟล์ที่มีอยู่หรือการสร้างโปรไฟล์ใหม่ หากต้องการสร้างโปรไฟล์ใหม่ ให้คลิกที่ “create” เพื่อป้อนชื่อลงในกรอบโต้ตอบ

  หากต้องการกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันโปรไฟล์และค่ากำหนดทั้งหมด ให้ทำเครื่องหมายในช่องรหัสผ่าน แล้วกลับสู่ NOD32 Control Center เพื่อกำหนด รหัสผ่าน โปรไฟล์ทั้งหมดที่เลือกปกป้องด้วยรหัสผ่านจะใช้รหัสผ่านเดียวกัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกหรือแก้ไขรหัสผ่านได้ในหัวข้อ รหัสผ่าน NOD32 Control Center

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อความแจ้งเตือนที่ใช้ได้ หลังคลิกที่ปุ่ม “Advanced” โปรดดูใน การตั้งค่า Advanced ส่วนการกำหนดให้โปรไฟล์ที่ใช้งานอยู่เป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่ปุ่ม “Default”

  Created by ? C l ? b Z ? ????? on Wednesday, August 26, 2009 at 11:01 am.

  12235 Views · 7 Comments

 • ?FaY?SaSsY?

  อ่านะ คริๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  Comment No.1

 • = meemee =

  55

  Comment No.2

 • ปวรรณรัตน์

  เออ....เมาไม่ได้สติจริงๆ อีกเป็นผู้หญิงด้วยแล้วแต่บางรายน่าเห็นใจนะ เข้าห้องน้ำไม่ทัน

  Comment No.3

 • ^^ F&N ^^

  กร๊า กกกกกกกกกก

  Comment No.4